Charakteristika školy

Charakteristika školy

Systém výuky a vzdělávání

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Vzdělání pro život“. Moderní výuka matematiky s využitím prvků Hejného metody na 1. stupni, výuka cizího jazyka v 1. a 2. ročníku v rámci výuky v časové dotaci 2 hodiny týdně. Na druhém stupni třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a se zaměřením na informatiku. V 8. a 9. ročníku je řada volitelných předmětů. Vzdělávání a výuku doplňují zájmové kroužky. Dále se zaměřujeme na oblasti, které nejvíce odpovídají potřebám žáků a vytvářejí předpoklady pro další úspěšné studium, či začlenění žáků do života. Jedná se o cizí jazyky, informatiku, matematiku a přírodovědné předměty.

Výuka cizích jazyků

 Výuka cizího jazyka na škole je koncipována jako navazující systém již od prvního ročníku. V prvním a druhém ročníku je výuka cizích jazyků realizována v rámci výuky v časové dotaci 2 hodiny týdně. Od třetího ročníku pokračuje výuka cizího jazyka 3 hodiny týdně. Od 3. ročníku je možné si přibrat 4. hodinu Aj a nepovinný předmět konverzace s Aj (od 4.ročníku pod vedením externího lektora se znalostí angličtiny na úrovni rodilého mluvčího). Na druhém stupni školy pak mají žáci možnost přibrat druhý cizí. Za zmínku stojí možnost pobytu žáků v cizině, který naše škola též nabízí. Více o profilaci na cizí jazyky.

Výuka informačních technologií

Na prvním stupni je oblast informačních technologií začleňována již od 1. ročníku. Žáci se seznamují se základy algoritmizace a začínají využívat digitální zařízení. Ve 4. a 5. ročníků mají žáci předmět Informatika s důrazem na algoritmizaci a robotiku. Na druhém stupni školy je předmět informatika již zařazen v každém ročníku.
Od 6. ročníku je na škole zřizována třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a se zaměřením na výpočetní techniku. Z této třídy odcházejí každoročně absolventi, kteří se velmi dobře uplatňují při dalším studiu. Žáci této třídy se také velmi úspěšně umísťují v soutěžích na obvodní, celopražské a dokonce i celostátní úrovni. Výuku informačních technologií pak doplňují zájmové kroužky (kroužky programování, výpočetní techniky…).

Projektové vyučování

Žáci v průběhu výuky pracují na řadě projektů. Prvky tvořivé výuky a důraz na mezipředmětové vztahy mají přispět k přechodu k rámcovému a školnímu vzdělávacímu programu, podle kterého škola vyučuje.

Ukázky některých projektů

Organizaci a systém výuky na škole realizujeme tak, aby byli žáci školy připraveni na nároky, které na ně bude klást další studium, či začlenění do běžného života. Kromě výše uvedeného škola nabízí pro své žáky řadu dalších možností a aktivit (práce s dětmi s vývojovými poruchami, mimoškolní akce školy a školní družiny, výjezdy dětí do škol v přírodě, exkurze, sportovní aktivity atd.)

Materiální podmínky výuky

Pro výuku žáků má škola k dispozici 35 učeben, včetně poloodborných a odborných pracoven (jazykové, fyzika, chemie, dvě počítačové učebny apod.), dvě tělocvičny, fotbalové hřiště s umělým povrchem, volejbalový kurt, tartanové hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem. Pro stravování žáků je k dispozici moderní školní jídelna a školní kuchyň. Počítačové pracovny a ostatní počítačové stanice jsou zapojeny do místní sítě a připojeny k internetu. Škola má k dispozici řadu „Interaktivních tabulí“, ve všech třídách je počítač s dataprojektorem. Celá škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která opět zkvalitnila podmínky žáků pro výuku a vytvořila předpoklady pro další vybavení učeben moderními vyučovacími pomůckami.

Škola je od roku 2016 součástí sítě Škola pro demokracii.