Profilace školy

Profilace školy

Škola se profiluje v oblastech matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Tradičně je na škole otevírána v 6. ročníku třída s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a se zaměřením na výpočetní techniku.

Zaměření na cizí jazyky je od školního roku 2022/2023 realizováno bez přerozdělování třídních kolektivů.

Charakteristika zaměření

Ve třídě s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a se zaměřením na výpočetní techniku probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu „Vzdělání pro život – rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky“. Žáci mají vyšší počet hodin matematiky a oblast informačních technologií v rozsahu dvou hodin týdně v každém ročníku. Hodiny matematiky jsou zaměřeny na dokonalé zvládnutí předepsaného učiva, rozšiřování základního učiva formou zajímavých úloh a sepětí předmětu s výukou na počítačích.

Jazyková profilace je realizována pro přihlášené žáky prostřednictvím vyšší hodinové dotace Aj a nepovinného předmětu konverzace s Aj (od 4.ročníku pod vedením externího lektora se znalostí angličtiny na úrovni rodilého mluvčího).

Jazykové vyučování je pravidelně obohacováno o řadu soutěží, ve které mohou své dovednosti projevit mladší i starší žáci školy (konverzační soutěž, Projekt roku, Angličtina hrou či soutěže pořádané ve spolupráci s dalšími školami).

Dalším výrazným prvkem jazykového programu je každoroční pořádání týdenního anglického soustředění, při kterém žáci navštěvují některý z krásných koutů českých zemí a kde opět formou konverzačních a hrových aktivit rozvíjejí své řečové schopnosti v cílovém jazyce. Na druhém stupni je také žákům umožněno vycestovat do Anglie a otestovat takto své ve škole získané dovednosti v praxi. Na škole jsou organizovány navazující jazykové kroužky organizované jazykovou školou v prostorách školy s možnost složení mezinárodních jazykových zkoušek.

Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami, čtyřmi jazykovými laboratořemi a učebnami vybavenými interaktivními tabulemi. Ve všech třídách mají pak žáci k dispozici počítačovou stanici s připojením do počítačové sítě a Internet. V odpoledních hodinách se žáci mohou přihlásit do některého z řady zájmových kroužků (výpočetní techniky, sportovní, šachový, keramický ...).

Akce související s profilací školy

Na škole se konají obvodní kola počítačových soutěží (soutěž v „aplikačním software“ a „programování“).

Žáci z výběrových tříd se každoročně v měsíci červnu zúčastňují týdenního matematického soustředění.