Informace ze zákona

Informace ze zákona

1. NÁZEV

Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100


2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 byla zřízena Městskou částí Praha 4 k 1.  1.  1995 usnesením Obvodního zastupitelstva č. 23/Z/13 ze dne 22. 9. 1994 za účelem poskytování základního vzdělávání. Součástí je školní družina a školní jídelna.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační řád


4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontakty

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Základní škola, Praha 4
Jílovská 1100
142 00 Praha 4 - Braník

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Jílovská 1100
142 00 Praha 4 - Braník

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

pracovní dny 7:30 - 17:00

kancelář školy: na adrese úřadovny

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

kancelář školy:   241 493 212

ředitelna:           241 493 975

4.5 ČÍSLO FAXU

není k dispozici

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.zsjilovska.cz

4.7 ADRESA E-PODATELNY ID

g8bnjim

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

skola@zsjilovska.cz


5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

číslo účtu školy:  2000842389/0800


6. IČO

614 84 216


7. DIČ

není


8. DOKUMENTY

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Školní vzdělávací programy

Školní řád ZŠ Jílovská

Vnitřní řád školní družiny

Klasifikační řád ZŠ Jílovská

Provozní řád školního hřiště

Výroční zpráva o činnosti školy


8.2 ROZPOČET

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet 2023


9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

Telefonicky a ústně v kanceláři školy.

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

předmět žádosti

způsob vyzvednutí informace (písemně, e- mailem, osobně)

datum a podpis.


10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu. 

Ochrana osobních údajů: Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v sídle organizace.


11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – MČ Praha 4 prostřednictvím ředitele školy.


12. FORMULÁŘE

Oznámení o zvláštním způsobu plnění povinné školní docházky

Žádost o uvolnění žáka ze školy

Žádost o pravidelné uvolňování žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Oznámení o odhlášení žáka ze školy

Žádost o opis vysvědčení

Formuláře související s docházkou do školní družiny


13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací).


14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.


15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde.


16. LICENČNÍ SMLOUVY

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA 106/1999 SB.

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/22

Výroční zpráva o činnosti školy 2022/23


18. WHISTLEBLOWING

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Formulář pro oznamování protiprávního jednání.pdf